Utsav Committee

Shri Raman Vartak

President

Shri Subodh Bhiwandkar

Hon. Treasurer

Shri Sanjeev Palekar

Hon. Secretary

Advisory Committee


  • Mr. Suyog Pawar
  • Mr. Narendra Main
  • Mr. Vidyadhar Surte
  • Mr. Parvin Shigwan
  • Mr. Shyam Main
  • Mr. Devendra Barve
  • Mr. Yogesh Mohite
  • Mr. Gurunath Devrukhkar
  • Mr. Bhushan Jack
  • Mr. Suresh Jain